Абонаментното правно обслужване е постоянна юридическа помощ, свързана с дейността на клиента, за която се дължи абонаментно заплащане, съобразено с обема на работата. Включва устни и писмени консултации, изготвяне на документи, договори, вписване на промени в търговския регистър и др.

Предимствата за клиентите, ползващи абонаметно правно обслужване са няколко:

  • Спокойствие и сигурност – Клиентите, които са сключили граждански договор за цялостно абонаментно месечно правно обслужване с адвокат са спокойни и сигурни, че винаги могат да разчитат на адекватна и своевременна реакция от страна на специалист;
  • Фиксирана абонаментна месечна такса – нямат непредвидени разходи за правно обслужване. Независимо от обема на работа през месеца сумата е константна;
  • Ограничаване на разходите за юридически персонал – избягва се ненужното наемане на персонал, спестяват се излишни разходи за осигуровки и т.н.;
  • Приоритетно обслужване от адвокат, който е предварително запознат с цялостната дейност на фирмата – за разлика от юридическите лица/ Възложители търсещи консултация с адвокат при възникнал проблем, фирмите ползващи цялостно абонаментно правно обслужване винаги имат приоритет пред другите клиенти на адвокатската кантора.

Какво включва абонаментното правно обслужване:

  • Усти и писмени консултации – на всеки поставен въпрос клиента получава писмено или устно становище относно поставения казус, тема или въпрос;
  • Изготвяне на договори и други документи – разчита, че всички необходими документи ще бъдат изготвени или внимателно прегледани от адвокат, познаващ детайлно дейността и спецификата на работа на фирмата;
  • Правно обслужване на търговските сделки – клиентите сключили договор за правно обслужване с адвокат винаги са спокойни и разчитат на компетентно присъствие на специалист адвокат по гражданско право при водене на преговори, подписване на договори и други документи, свързани с дейността на юридическото лице;
  • Съдействие при изготвяне на трудови договори, заповеди, длъжностни характеристики – Възложители /респективно юридическите лица/ сключили граждански договор за правно месечно обслужване с адвокат са спокойни, че разчитат на специалист да оформи и прецизира сключването, прекратяването и изменението на трудовите договори, свързани с дейността на фирмата;
  • Представителство пред всички административни органи – клиентите се представляват от адвокат пред административните органи, познаващ дейността и всички подробности свързани с нея, както и съпровождащата я документация;
  • Съдействие по изпълнителни дела – при необходимост и възникнали казуси свързани с изпълнителни дела фирмите са сигурни, че ще получат своевременна правна помощ.