Абонаментно правно обслужване е постоянна юридическа помощ, свързана с дейността на клиента, за която се дължи абонаментно заплащане, съобразено с обема на работата. Включва устни и писмени консултации, изготвяне на документи, договори, вписване на промени в търговския регистър и др.

Предимствата за клиентите, ползващи абонаментното правно обслужване са няколко:

  • Спокойствие и сигурност;
  • Фиксирана абонаментна  месечна такса;
  • Ограничаване на разходите за юридически персонал;
  • Приоритентно обслужване от адвокат, който е предварително запознат с цялостната дейност на фирмата.

Какво включва абонаментно правно обслужване:

  • Усти и писмени консултации;
  • Изготвяне на договори и други документи;
  • Правно обслужване на търговските сделки;
  • Съдействие при изготвяне на трудови договори, заповеди, длъжностни характеристики;
  • Представителство пред всички административни органи;
  • Съдействие по изпълнителни дела.