Административно право
Административно право.
 • Цялостно административно – правно обслужване на юридически и физически лица;
 • Правни консултации и представителство пред административни органи във връзкa с производството по издаване на различни видове административни актове;
 • Представителство при обжалване на административни актове и наказателни постановления;
 • Подготовка на документация за участието в обществени поръчки;
 • Обжалване на решенията на възложителите през Комисията за защита на      конкуренцията;
 • Обжалване на решенията на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд;
 • Представителство пред държавни и общински органи;
 • Представителство, консултации и съдействие пред административни органи във връзка с издаване на лицензи, сертификати и разрешителни;
 • Обжалване на ревизионни актове на данъчната администрация;
 • Представителство, консултации и съдействие във връзка с набавяне на необходимите документи за строителство;
 • Процесуално представителство по административни дела.
 • Правни консилтации