• пълномощни, предварителен договор, нотариални покани, нотариални актове,  приемо – предавателни протоколи, разписки, декларации, запис на заповед и др.;
  • договор за отдаването под наем на недвижими имоти;
  • необходимата документация във връзка с учредяването на етажната собственост и последващото й управление;
  • трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди за уволнения, споразумения за прекратяване на трудово правоотношение, дисциплинарни наказания, процедури за подбор по КТ и др.;
  • брачен договор;
  • завещание;
  • предварителни договори, пълномощни, разписки и договори за Покупко – продажба на Моторно превозно средство /МПС/;
  • предварителни договори, пълномощни, разписки и договори за Покупко – продажба на Превозни средства /ПС/, за които не се изисква нотариална заверка;