ГР. СОФИЯ, Ж.К. ГЕО МИЛЕВ, П.К. 1111, УЛ. ПРОФ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ 30, ОФИС 3
Телефон: 0887771947; Email: advokatruseva@gmail.com

Адвокатите ни  имат значителен опит в областта на обществените поръчки. Предлагаме цялостно правно обслужване в сферата на ЗОП, представителство пред КЗК и ВАС.

Цялостно представителство на участници в процедури по ЗОП – Включва:

 • Обсъждане с клиента на всички възможности за участие в обявена процедура;
 • При необходимост учредяване на консорциум или друго обединение, с цел покриване на всички изисквания на Възложителя;
 • Регистрация на Консорциума в Регистър Булстат към Агенция по вписванията, респективно в Търговския регистър при необходимост;
 • При необходимост изготвяне на превод, във връзка с попълване на документацията, изготвяне на превод от заклет преводач – с цел депозиране на документи пред Възложителя, както и осигуряване на легализация от Външно министерство на Република България;
 • Цялостно представителство на кандидатите пред възложителя в отделните фази на провеждане на процедурата;
 • Подаване на жалба пред Комисията за защита на конкуренцията;
 • жалба Върховен административен съд /жалба ВАС – обжалване на решенията на Комисията за защита на конкуренцията във връзка с обществени поръчки пред Върховния административен съд;
 • Представителство при подписване на договора с Възложителя, както и осигуряване на необходимите изискуеми документи за това;
 • Процесуално представителство във връзка с изпълнението на договора за обществена поръчка пред арбитраж или съд;
 • Представителство на кандидатите пред възложителя в отделните фази на провеждане на процедурата;
 • Правно обслужване във връзка с изпълнението на сключения договор;
 • Процесуално представителство във връзка с изпълнението на договори за обществени поръчки пред арбитраж или съд.

Частично представителство на участници в процедури по ЗОП / Закон за обществени поръчки – Включва някои от следните услуги, в зависимост от нуждите на клиента:

 • Проверка на цялата документация, изготвена от участника във връзка с участието в процедурата по ЗОП / Закон за обществени поръчки;
 • Учредяване на консорциум или друго обединение, с цел покриване на всички изисквания на Възложителя; Регистрация на Консорциума в Регистър Булстат към Агенция по вписванията, респективно в Търговския регистър при необходимост;
 • Представителство на кандидатите пред възложителя в отделните фази на провеждане на процедурата;
 • Консултиране на кандидати в процеса на подготовка на необходимите документи за участие в процедурата;
 • Подаване на жалба пред Комисията за защита на конкуренцията / жалба Комисия за защита на конкуренцията;
 • Жалба Върховен административен съд /жалба ВАС – обжалване на решенията на Комисията за защита на конкуренцията във връзка с обществени поръчки пред Върховния административен съд;
 • Правно обслужване във връзка с изпълнението на сключения договор;
 • Процесуално представителство във връзка с изпълнението на договора за обществена поръчка пред арбитраж или съд.

Цялостно представителство на Възложители в процедури по ЗОП / Закон за обществени поръчки – Включва:

 • Консултиране на Възложителя във връзка с нормативните актове, регламентиращи обществените поръчки;
 • Консултиране на Възложители във връзка с жалба КЗК;
 • Изготвяне на тръжната документация – изготвяне на документация ЗОП, включително обявление и решение за откриване на обществената поръчка;
 • Представителство пред АОП;
 • Представителство на Възложителя във връзка с жалба пред КЗК и ВАС;
 • Участие на юрист в комисията при отваряне на офертите;
 • Изготвяне на документацията, свързана с работата на комисията;
 • Представителство във връзка с жалба ЗОП;
 • Подписване на договор;
 • Правно обслужване във връзка с изпълнението на сключения договор;
 • Процесуално представителство във връзка с неизпълнението на сключен договор за обществена поръчка.

Частично представителство на Възложители в процедури по ЗОП – Включва някои от следните услуги, в зависимост от нуждите на клиента:

 • Консултиране на Възложителя във връзка с нормативните актове, регламентиращи обществените поръчки;
 • Изготвяне на тръжната документация, включително обявление и решение  за откриване на обществената поръчка;
 • Представителство пред АОП;
 • Консултиране на Възложители във връзка с жалба КЗК;
 • Проверка на цялата тръжната документация, изготвена от Възложителят, включително обявление и решение  за откриване на обществената поръчка;
 • Представителство на Възложителя пред КЗК и ВАС;
 • Участие на юрист в комисията при отваряне на офертите;
 • Представителство във връзка с жалба ЗОП;
 • Правно обслужване във връзка с изпълнението на сключения договор;
 • Процесуално представителство във връзка с неизпълнението на сключен договор за обществена поръчка.

Нов закон за обществените поръчки

В брой 13 на Държавен вестник от 16.02.2016 г. беше обнародван Закона за

обществените поръчки/ЗОП. Две от директивите, които бяха приети през 2014 г. от

Европейския парламент, а именно Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС

(секторни възложители) са главната причина, налагаща приемането на един изцяло нов

закон, които да бъде съобразен с тях.

В чл. 18 от Закона за обществените поръчки/ЗОП законодателят изчерпателно

изброява различните видове процедури – открита процедура; ограничена процедура;

състезателна процедура с договаряне; договаряне с предварителна покана за участие;

договаряне с публикуване на обявление за поръчка; състезателен диалог; партньорство

за иновации; договаряне без предварително обявление; договаряне без предварителна

покана за участие; договаряне без публикуване на обявление за поръчка; конкурс за

проект; публично състезание и пряко договаряне. Прави впечатление, че възложителите

са разделени на публични, секторни и такива, които възлагат поръчки в областта на

отбраната и сигурността. В новия закон праговете на процедурите са леко завишени.

Съгласно разпоредбата чл. 20 от Закона за обществените поръчки/ЗОП праговете са:

5 000 000 лв. – строителство, 264 033 лв. – доставки и услуги, 500 000 лв. – услуги по

Приложение № 2 за публични възложители; 5 000 000 лв. – строителство, 817 524 лв. –

доставки и услуги, 1 000 000 лв. – услуги по Приложение № 2 за секторни възложители;

Стойностни прагове за публично състезание и пряко договаряне: от 270 000 лв. до 5 000

000 лв. – строителство, от 70 000 лв. до съответния праг за друг вид процедура –

доставки и услуги (вкл. услуги по Приложение № 2); Събиране на оферти с обява или с

покана до определени лица: от 50 000 лв. до 270 000 лв. – строителство, от 30 000 до 70

000 лв. – доставки и услуги и директно възлагане: до 50 000 лв. – строителство, до 70

000 лв. – услуги по Приложение № 2, до 30 000 лв. – доставки и услуги.

Известната от предишния закон Публична покана кореспондира до голяма

степен със сегашното събиране на оферти с обява, уредено в глава двадесет и шеста

от ЗОП. Сроковете са максимално съкратени – 7 дни/респективно 15 за строителство за

получаване на оферти и отново, както при публичната покана няма предвидена

възможност за обжалване. Публичното състезание е другия вид процедура, която

заема основно място в новия закон. Предвидени са по- кратки срокове и по -облекчени

условия в сравнение с тези, отнасящи се до откритата процедура по отношение на срока

за получаване на офертите, срока за предложение за промяна в обявлението и/или

документацията, както и този за искане за разяснения във връзка с обявената

процедура.

Новият ЗОП е категоричен относно проблемите с връчването на решенията на

участниците. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените

поръчки/ЗОП, когато решението не е получено от кандидата или участника на

посочения от него адрес, на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат,

се подписва с електронен подпис, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с

препоръчана пратка с обратна разписка или по факс, възложителят публикува

съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на

публикуване на съобщението.

Законодателят отново е предвидил задължението за възложителите да приемат

вътрешни правила за възлагането на обществени поръчки. Съществена разлика с

отменения Закона за обществените поръчки/ЗОП е факта, че сега въпросните

правила не е задължтелно да бъдат побликувани на профила на купувача.

Друга разлика, която следва да бъде отбелязана е тази относно банковите

гаранция. За разлика от отменения Закон за обществени поръчки в новия законодателят

не е предвидил възможност възложителите да изискват предоставянето на банкови

гаранции за участие.

Друга интересна новост при обществените поръчки са пазарните консултации.

В глава от Закона за обществените поръчки/ЗОП са предвидени тези предварителни

действия, които преди всичко целят да улеснят Възложителите при подготовката на

самата документация и по-конкретно техническата спецификация за възлагане на

обществена поръчка. Идеята да се потърсят съвети от независими експерти или

органи, или от участници на пазара. Интересното е, че консултациите могат да се

използват, при условие че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите

за недискриминация и прозрачност. Тоест възложителят следва да предприеме всички

необходими действия, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните

консултации и/или в подготовката на процедурата, нямат предимство пред останалите

кандидати или участници. Това следва да стане посредством публикуване на профила

на купувача на възложителя на цялата информация, разменена по повод подготовката

за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя

резултат.

Следва да обърнем внимание на разпоредбата на чл. 48 от ППЗОП. Отново,

както в отменения закон е предвидено Възложителите да водят регистър за

постъпилите оферти. Прави впечатление обаче, че законодателят е помислил за една

възможна хипотеза, която преди беше възможна, но доста инфарктна. Става въпрос за

подаването на оферти в последния момент. Преди имаше опасност в последния момент

да се получи опашка и да се окаже, че крайния момент е настъпил, а не всички оферти

са входирани. Сега участниците могат спокойно да изчакат последния момент, без да се

притесняват, че може да на успеят да подадат офертата си. Ясно е предвидено, че

когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие

или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те

се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от

присъстващите лица. За разлика от преди сега законодателят изрично е указва на

Възложителя, че получените заявления за участие или офертите следва да се предават

на председателя на комисията по чл. 51 ППЗОП, за което следва да се състав протокол с

данните. Протоколът следва да се подписше от предаващото лице и от председателя на

комисията.

Обжалване обществени поръчки – В заключение обръщаме внимание на реда

за обжалване обществени поръчки и по–специално на тарифата за таксите, които е

събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените

поръчки/ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията/КЗК и Върховния

административен съд/ВАС. Високите такси, в сила до 2016 г., определени на база 2 %

от прогнозната стойност по обособена позиция, но не по- малко от 850 лв. и не повече

от 15 000 лв., което спираше голяма част от участниците и пресичаше ненужното

обжалване на обществени поръчки и доведе до значителен спад в броя поддени

жалби в КЗК по процедурите по Закона за обществените поръчки/ЗОП отпаднаха.

Сега таксите са както следва: 850 лв. за поръчки на стойност до 1 000 000 лв., 1 700 лв.

за поръчки на стойност от 1 000 000 лв. до 5 000 000 лв. и 4 500 лв. за поръчки на

стойност над 5 000 000 лв.

Следва да се обърне внимание, че броя на жалба Комисия за защита на

конкуренцията/КЗК – входирани на ден в КЗК към днешна дата сочи значително

увеличение. Същата статистика е факт и по отношение на броя на жалба Върховен

административен съд/ВАС във връзка с обжалване обществени поръчки след

намаляване на стойността на таксите.

Дуга интересен момент, на когото следва да се спрем е факта, че в новия ЗОП

няма аналогичен текст, на този инкорпориран в чл. 122а, ал. 1 от отменения Закон за

обществени поръчки. Въпросната разпоредба ограничаваше

жалбоподателите/респективно адвокатите единствено и само до наведените твърдения

с жалбата до Комисия за защита на конкуренцията/КЗК. Липсата на такъв текст в

новия закон води до логичния извод, че няма законова пречка за излагане на нови

твърдения, станали известни на страните или на тяхните адвокати на един по-късен

етап например при преглед на материалите по преписката в Комисия за защита на

конкуренцията/КЗК, възможност предоставяна на страните преди определената дата

за заседанието пред комисията. Именно това е важен и нов момент в ЗОП. Сега де

факто жалбоподателят/респективно адвоката му ще има реално правната възможност

да се възползва от предоставената информация в деловодството на Комисия за защита

на конкуренцията/КЗК.

В заключение, става въпрос за един изцяло нов закон, който е невъзможно да

бъде обхванат и коментиран в тази статия.

В случай, на проблеми свързани с казуси по Закона за обществените

поръчки/ЗОП и по конкретно обжалване обществени поръчки пред Комисията за

защита на конкуренцията/КЗК и пред Върховния административен съд/ВАС Ви

съветваме да потърсите консултация с адвокат специалист в областта на Закона за

обществените поръчки/ЗОП, за да може да защитите правата си адекватно.

Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява

Възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява е

особено производство, регламентирано в Закона за обществените поръчки

/ЗОП/. Независимо, че реда за провеждането на събирането на оферти с обява е

определен в Закона за обществените поръчки /ЗОП/, това е особен вид за

възлагане на обществени поръчки. Обстоятелството, че възлагането чрез

събиране на оферти с обява е специфична процедура по ЗОП обуславя и

наличието на специални правила, съдържащи се в глава двадесет и шеста. В чл. 20,

ал. 3 на ЗОП са посочени праговете, в рамките на които се осъществява избора на

изпълнител чрез събиране на оферти с обява.

Характерното за тях е, че те изключват приложимостта на правилата,

валидни за останалите процедури по ЗОП. Цялата процедура по събирането на

оферти с обява започва с публикуването на обявата на Портала на обществените

поръчки в сайта на Агенцията за обществени поръчки, което е задължение на

възложителя.

Една от особеностите на събирането на оферти с обява е срока по

отношение на възлагането й – сроковете са максимално съкратени – 7

дни/респективно 15 за строителство за получаване на оферти. Това разбира се, не

означава, че срокът не може да бъде с по-голяма продължителност, с цел

улесняване на участниците за изготвяне и подаване на оферти. Нещо повече,

съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, когато в първоначално определения

срок са получени по-малко от три оферти Възложителят следва да удължи

първоначало обявения срок най-малко с три дни. След като допълнителния срок

изтече Възложителят може да разгледа постъпилите във връзка с публикуваната

обява оферти, без значение от тяхната бройка.

Законодателят е предвидил и възможност да се задават въпроси във връзка с

публикуваната обява. Преклузивния срок е три дни преди изтичане на крайния срок

за получаване на оферти. Предвид съкратените срокове за провеждане на този ред

за възлагане на обществени поръчки срокът за публикуване на разясненията в

профила на купувача е твърде кратък – Възложителят следва да го направи най-

късно на следващия работен ден.

Също като в отменения закон и съгласно разпоредбите на новия няма пречка

след публикуването на обявата в сайта на АОП възложителят да я изпрати и до

определени лица. Изпращането е още един способ за събиране на оферти, който не

замества публикуването, а само го допълва.

Друга особеност при събиране на оферти с обява e, че действията на

възложителя, свързани с провеждането на процедурата, както и самия избор на

изпълнител не подлежат на обжалване. Тези процедури завършват обикновенно с

утвърждаване от Възложителя на изготвения протокол от дейността на комисията.

Реално липсва решение, което да може да се обжалва. Комисията за защита на

конкуренцията не разполага с правомощия да се произнася относно

законосъобразността на тези актове на Възложителя. Това е едно от

доказателствата, обуславящи факта, че събирането на оферти с обява е особено

производство – особен вид за възлагане на обществени поръчки.

В заключение следва да отбележим, че известната от предишния закон

Публична покана кореспондира до голяма степен със сегашното събиране на

оферти с обява, уредено в глава двадесет и шеста от ЗОП.

Обжалване обществени поръчки

Законодателят е уредил производството по обжалване в двадесет и седма глава

от новия Закона за обществените поръчки/ЗОП. Следва да се обърне внимание, че

броя на входираните жалби на ден в Комисията за защита на конкуренцията/КЗК

–към днешна дата значително са се увеличили. Същата статистика е факт и по

отношение на броя на входираните жалби във Върховен административен съд/ВАС

във връзка с обжалването на обществените поръчки. Това се дължи на намаляването

на стойността на таксите в тарифата за таксите, които е събират за производствата по

глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки/ЗОП пред Комисията за

защита на конкуренцията/КЗК и Върховния административен съд/ВАС. Високите

такси, които бяха в сила до 2016 г., определени на база 2 % от прогнозната стойност по

обособена позиция, но не по- малко от 850 лв. и не повече от 15 000 лв., спираха голяма

част от участниците и пресичаха ненужното обжалване на обществени поръчки,

което от своя страна доведе до значителен спад в броя на подадените жалби в КЗК по

Закона за обществените поръчки/ЗОП.

Сега таксите са както следва: 850 лв. за поръчки на стойност до 1 000 000 лв.,

1 700 лв. за поръчки на стойност от 1 000 000 лв. до 5 000 000 лв. и 4 500 лв. за поръчки

на стойност над 5 000 000 лв.

Дуга интересен момент, на когото следва да се спрем е факта, че в новия Закон

за обществените поръчки/ЗОП няма аналогичен текст, на този инкорпориран в чл.

122а, ал. 1 от отменения Закон за обществени поръчки. Въпросната разпоредба

ограничаваше жалбоподателите/респективно адвокатите единствено и само до

наведените твърдения с жалбата до Комисия за защита на конкуренцията/КЗК.

Липсата на такъв текст в новия закон води до логичния извод, че няма законова пречка

за излагане на нови твърдения, станали известни на страните или на тяхните адвокати

на един по-късен етап например при преглед на материалите по преписката в Комисия

за защита на конкуренцията/КЗК, възможност предоставяна на страните преди

определената дата за заседанието пред комисията. Именно това е важен и нов момент в

ЗОП. Сега де факто жалбоподателят/респективно адвоката му има реално правната

възможност да се възползва от предоставената информация в деловодството на

Комисия за защита на конкуренцията/КЗК.

Новият ЗОП е категоричен относно проблемите с връчването на решенията на

участниците. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените

поръчки/ЗОП, когато решението не е получено от кандидата или участника на

посочения от него адрес, на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат,

се подписва с електронен подпис, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с

препоръчана пратка с обратна разписка или по факс, възложителят публикува

съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на

публикуване на съобщението.

Действията на възложителя, свързани с провеждането на процедурата, както и

самия избор на изпълнител подлежат на обжалване пред Комисията за защита на

конкуренцията/КЗК и пред Върховния административен съд/ВАС. Срокът за

обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията/КЗК е 10 дневен, а пред

Върховния административен съд/ВАС е 14 дневен. Решенията могат да се обжалват

относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни

икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в

обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

Съгласно разпоредбата на чл. 196 от Закона за обществените поръчки/ЗОП

актове, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЖАЛВАНЕ СА КАКТО СЛЕДВА: всяко решение на

възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка, включително чрез

сключване на рамково споразумение, динамична система за покупки или

квалификационни системи, решение за сключване на рамково споразумение, решение

за създаване на динамична система за покупки или квалификационни системи и

решение за конкурс за проект. На обжалване по реда на двадесет и седма глава от новия

Закона за обществените поръчки/ЗОП подлежат и решенията за отхвърлянето на

подизпълнител, както и действия или бездействия на възложителя, с които се

възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

РЕШЕНИЯТА, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОБЖАЛВАНЕ СА решенията за

определяне на изпълнител на обществената поръчка чрез вътрешен конкурентен избор,

когато общата стойност на поръчките, възложени по рамковото споразумение от

съответния възложител, е по-ниска или равна на стойността по чл. 20, ал. 3 (от 50 000

лв. до 270 000 лв. за строителство, от 30 000 до 70 000 лв. за доставки и услуги),

решенията за откриване в частта относно мотивите за невъзможността за разделяне на

предмета на поръчката на обособени позиции.

Друга особеност в закона, на която искаме да обърнем внимание е, че известната

от предишния закон Публична покана кореспондира до голяма степен със сегашното

събиране на оферти с обява, уредено в глава двадесет и шеста от ЗОП. Действията на

възложителя, свързани с провеждането на процедурата, както и самия избор на

изпълнител не подлежат на обжалване. Тези процедури завършват обикновенно с

утвърждаване от Възложителя на изготвения протокол от дейността на комисията.

Реално липсва решение, което да може да се обжалва. Комисията за защита на

конкуренцията не разполага с правомощия да се произнася относно

законосъобразността на тези актове на Възложителя. Това е едно от доказателствата,

обуславящи факта, че събирането на оферти с обява е особено производство – особен

вид за възлагане на обществени поръчки.

В случай на проблеми, свързани с казуси по Закона за обществените

поръчки/ЗОП и по конкретно обжалване на обществени поръчки пред Комисията

за защита на конкуренцията/КЗК и пред Върховния административен съд/ВАС, Ви

съветваме да потърсите консултация с адвокат специалист в областта на Закона за

обществените поръчки/ЗОП, който да се заеме с обжалването, за да може да защити

правата Ви адекватно.

АДВОКАТСКА КАНТОРА РУСЕВА И БОНЕВА


Възлагане на обществени поръчки чрез публично състезание

Публичното съзтезание е другия вид процедура, който заема основно

място в новия Закон за обществените поръчки/ЗОП/. Предвидени са по- кратки

срокове и по -облекчени условия в сравнение с тези, отнасящи се до откритата

процедура по отношение на срока за получаване на офертите, срока за

предложение за промяна в обявлението и/или документацията, както и този за

искане за разяснения, във връзка с обявената процедура. Стойностните прагове за

публично състезание са както следва: от 270 000 лв. до 5 000 000 лв. –

строителство, от 70 000 лв. до съответния праг за друг вид процедура – доставки и

услуги (вкл. услуги по Приложение № 2).

Една от особеностите на процедурата е срока по отношение на възлагането

й – сроковете са съкратени 21 дни за поръчки за услуги и доставки, респективно за

строителство – 28 дни. Отделно от това законодателят е предвидил в чл. 178, ал. 3

от Закон за обществените поръчки/ЗОП/, че при възникване на обстоятелства,

които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно

спазването на определениет срокове в ал. 2 на чл. 178 от Закон за обществените

поръчки/ЗОП/, възложителят може да определи срок за получаване на оферти не

по-кратък от 10 дни от изпращане на обявлението за обществена поръчка за

публикуване. Това е възможност, но за да бъде приложена от Възложителя, същият

следва да мотивира причината за прилагането на този по-кратък срок в обявлението

за обществената поръчка. Това разбира се, не означава, че срокът не може да

бъде с по-голяма продължителност, с цел улесняване на участниците за изготвяне

и подаване на оферти. Друг интересен момент при публичното съзтезание е

разделянето на обособени позиции. Тук за разлика от откритата процедура

възложителят не е нужно да мотивира невъзможността за разделяне на обособени

позиции на поръчка, която е за доставки или услуги.

Законодателят е предвидил и възможност да се задават въпроси във връзка с

обявената процедура по Закон за обществените поръчки/ЗОП/. Сроковете при

този вид процедура са по-кратки в сравнение с тези при откритата процедура.

Преклузивния срок е пет дни/ респективно седем дни при поръчки за

строителство, преди изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Предвид

съкратените срокове за провеждане на този вид процедура по Закон за

обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществени поръчки срокът за

публикуване на разясненията в профила на купувача е твърде кратък –

Възложителят следва да го направи в срок до три дни от получаването на искането

за разяснение.

Следва да се обърне внимание, че при този вид процедура законодателят е

предвидил по-кратки срокове и за промяна на обявените условия. Съгласно

разпоредбата на чл. 179, ал. 1 от ЗОП е възможно да бъде направена такава

промяна в срок до седем дни от публикуването в РОП/ респективно, когато срокът

е съкратен до пет дни.

Публичното съзтезание завършва с решение на Възложителя на базата на

изготвени протоколи от дейността на назначената комисия и доклад.

За разлика от особения ред за възлагане, какъвто е събирането на оферти с

обява, при публичното състезание, действията на възложителя, свързани с

провеждането на процедурата, както и самия избор на изпълнител подлежат на

обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията/КЗК и пред

Върховния административен съд/ВАС. Срокът за обжалване пред Комисията за

защита на конкуренцията/КЗК е 10 дневен, а пред Върховния

административен съд/ВАС е 14 дневен.

В случай на проблеми, свързани с казуси по Закона за обществените

поръчки/ЗОП и по конкретно обжалване обществени поръчки пред Комисията

за защита на конкуренцията/КЗК и пред Върховния административен

съд/ВАС, Ви съветваме да потърсите консултация с адвокат специалист в областта

на Закона за обществените поръчки/ЗОП, който да се заеме с обжалването, за да

може да защити правата Ви адекватно.