Развод по взаимно съгласие

Някои от консултациите с адвокат – специалист по семейно право завършват с взимане на решение за иницииране на дело за Развод по взаимно съгласие. За разлика от развода по исков ред това е много бърз и лесен начин за прекратяване на брака.

 • Не се търси вина относно причините за развод;
 • Следва да се уредят следните въпроси:

 1. Местоживеенето на малолетните или непълнолетните деца след развода (при кой от двамата съпрузи ще живеят децата);
 2. Упражняването на родителските права по отношение на децата (кой от двамата съпрузи ще полага грижи за децата за тяхното отглеждане, възпитание, издръжка и пр.);
 3. Личните отношения между децата и съпруга, който няма да упражнява родителските права (кога и по колко време другият родител ще има право да вижда децата и да ги взима при себе си, включително през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето, както и по друго време);
 4. Издръжката на децата, която родителят, който няма да упражнява родителските права, ще бъде длъжен да плаща ежемесечно на другия родител (по закон минималният размер за издръжката е 1/4 от минималната работна заплата за страната за съответната година);
 5. Издръжка между съпрузите – ще си дължат ли съпрузите издръжка един на друг след развода, за какъв период и в какъв размер;
 6. Ползването на семейното жилище – семейно е жилището, което двамата съпрузи последно са обитавали съвместно като семейство; не е необходимо семейното жилище да е собственост на един от тях, нито да е придобито по време на брака, а може да е собственост на друго лице или да е под наем; прекратяването на брака с развод предполага, че съпрузите няма да живеят вече заедно, поради което единият от съпрузите следва да го напусне, а другият да остане да живее в него;
 7. Фамилното име на съпругата – след развода съпругът/гата предбрачното си име ли ще си възстанови или ще продължи да носи името на съпругът/гата?

 • Постигнатото съгласие по горните въпроси се оформя в писмено споразумение, което се подписва от двамата съпрузи;
 • Писменото споразумение, заедно със специално заявление до съда и други приложения се внасят в съда, след което се чака делото да бъде насрочено за явяване в съдебно заседание. Забележка: Съдът може да поиска становище от Дирекция „Социално подпомагане” с оглед последиците от развода относно упражняването на родителските права. Ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава срок за отстраняване на недостатъците. Когато недостатъците не бъдат отстранени в срока, съдът отхвърля искането за развод;
 • Необходимо е личното явяване на двамата съпрузи в съда, за да заявят лично и непосредствено пред съдията, че желаят брака им да бъде прекратен. За целта съпрузите следва да се явят лично в открито съдебно заседание и да потвърдят взаимното си сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака. В случай, че някой от съпрузите не се яви, без уважителна причина, делото се прекратява;
 • Ако съдът одобри внесеното в съда споразумение делото приключва и се чака решение на съда, с което брака се прекратява и се вписват обстоятелствата, по които съпрузите са се спогодили (въпросите от т.1 до т.8);

Забележка: Когато трябва да се уреждат имуществени отношения между съпрузите, има допълнителни особености, както и допълнителни държавни и нотариални такси!

 • Държавните такси при развод по взаимно съгласие са 25 лв. за завеждане на дело и до по 40 лв. на страна при постановяване на решението.

Други хипотези: Възможно е обаче единият от съпрузите да е завел дело за развод, поради разстройство на брака, по вина на другия съпруг, а впоследствие съпрузите да са се съгласят бракът да бъде прекратен по взаимно съгласие. При всяко положение на делото съпрузите могат да преминат към развод по взаимно съгласие и да изложат споразумение относно последиците от прекратяването на брака.

Преминаване от дело за развод по исков ред поради разстройство на брака към развод по взаимно съгласие ще се извърши например, когато единият от съпрузите е инициирал развода, а другият се е съгласил брака да бъде прекратен, но това съгласие е налице към един по-късен момент, след като делото е образувано, а не към момента на неговото завеждане, в който случай делото би се завело като за развод по взаимно съгласие.

Възможно е също съпругът да е съгласен с прекратяването на брака, но да не извършва действия с оглед неговото прекратяване по взаимно съгласие като например не подписва молбата за прекратяването на брака и споразумението към нея. В този случай, за да се стигне до развод, другият съпруг има възможност единствено да заведе делото по исков ред, поради разстройство на брака по вина на другия съпруг, а впоследствие в хода на делото да се премине към развод по взаимно съгласие. В случаите когато се преминава от развод по исков ред към развод по взаимно съгласие, съдът не се произнася относно въпроса по чия вина бракът се прекратява.

 • При постановяване на развод по взаимно съгласие, решението на съда не подлежи на обжалване.
 • При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод съдът допуска развода, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака.


Развод по взаимно съгласие с уреждане на имуществени отношения:

 • Първи вариант: Изготвяне и подписване на брачен договор, който се подписва пред нотариус и с който се уреждат изцяло имуществените отношения между съпрузите. Договора се вписва в регистъра към Агенция по вписванията. Едва след това се внася молбата за развод и се прилага договора; За нотариуса, при подписване на брачен договор следва да се представят нотариален акт за имота, данъчна оценка и скица от кадастъра. В случай, че има общо МПС – за него следва да се представят: документ за платен данък и застрахователна оценка;
 • Втори вариант: Внасяне на молбата за развод, с уточнението, че ще бъде представено по делото нотариално заверено споразумение между страните за имуществените им отношения. За нотариуса, при подписване на споразумението следва да се представят нотариален акт за имота, данъчна оценка и скица от кадастъра. В случай, че има общо МПС – за него следва да се представят: документ за платен данък и застрахователна оценка;
 • Трети вариант: Да се заведе делото и да се иска и делба на имуществото, тогава таксите ще бъдат по-високи, тъй като ще заплаща за експертиза, изготвена от вещо лице и оценката на имота, респективно на колата ще бъдат на базата на пазарната оценка, а не на данъчната, както при описаните по-горе два варианта – следователно не Ви съветваме да се спирате на този вариант;
 • Четвърти вариант: Да не се разисква въобще въпроса за семейното имущество – в такъв случай след прекратяването на брака имуществото ще остане в обикновена съсобственост между бившите съпрузи. При последващото неразбирателство следва да се води дело за делба.

В случай, на проблеми свързани с казуси по Семейно право и по конкретно дело за  Развод по взаимно съгласие Ви съветваме да потърсите консултация с адвокат, за да може да защитите правата си адекватно като ползвате специалист по семейно право.