• Регистрация на Едноличен търговец /ЕТ/;
 • Регистрация на Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/;
 • Регистрация на Дружество с ограничена отговорност /ООД/;
 • Промени по фирменото дело:
  –  Промени в размера на капитала;
  – Промяна на името;
  – Промяна на адреса на управление;
  – Смяна на управителя;
  – Назначаване на прокурист;
  – Прехвърляне на дружествени дялове и други.
 • Преобразуване и прекратяване на търговци и търговски дружества.
 • Регистрация на фирми