Хонорарите за предоставяните от нас услуги не могат да бъдат по ниски от определените минимални размери съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет (Обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.).
Ключов момент в работата ние факта, че винаги съумяваме да намерим баланса между сложността на съответния казус и размера на определеният от нас хонорар.    Предоставяме възможност за заплащане на вноски, както и не се притесняваме да работим срещу уговорен процент при постигане на желания резултат – при искови производства и постигане на извънсъдебни споразумения в полза на клиента.