Предлагани услуги на работодатели:

 • Трудово право;
 • Консултиране във връзка с нормативните актове, регламентиращи трудовите правоотношения и изготвяне на правни становища по трудовоправни въпроси;
 • Изготвяне на трудови договори, граждански договори, длъжностни характеристики, заповеди за уволнения, споразумения за прекратяване на трудово правоотношение, трудови обезщетения, дисциплинарни наказания, процедури за подбор по Кодекса на труда /КТ/,  правилници за вътрешния трудов ред и др.;
 • Консултиране във връзка с трудови спорове, прекратяване на трудови договори, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения,  дисциплинарната и имуществената отговорност на работници и служители, трудова злополука, полагане на извънреден труд, установяване на удължено или намалено работно време и други и др.;
 • Представителство на работодатели пред всички административни органи;
 • Представителство на работодателя при воденето на преговори с работници или служители и техните представители за извънсъдебно решаване на трудовите спорове;
 • Процесуално представителство на работодатели по трудовоправни спорове.

 Предлагани услуги на работници и служители:

 • Консултиране във връзка с нормативните актове, регламентиращи трудовите правоотношения и изготвяне на правни становища по трудовоправни въпроси;
 • Консултиране във връзка с подписването на трудови договори, граждански договори, длъжностни характеристики, заповеди за уволнения, споразумения за прекратяване на трудово правоотношение, трудови обезщетения, дисциплинарни наказания и др.;
 • Консултиране във връзка с трудови спорове, прекратяване на трудови договори, искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения, дисциплинарната и имуществената отговорност на работници и служители, трудова злополука, полагане на извънреден труд, установяване на удължено или намалено работно време и други и др.;
 • Представителство на работници и служители при воденето на преговори, с работодатели и техните представители, за извънсъдебно решаване на трудовите спорове;
 • Процесуално представителство на работници и служители по трудовоправни спорове.