Търговско и дружествено право
 • Абонаментно правно обслужване на фирми;
 • Регистрация на фирми, промени по фирменото дело, преобразуване и прекратяване на търговци и търговски дружества;
 • Консултации на български и чуждестранни търговски дружества във връзка с управлението и дейността им;
 • Учредяване на консорциуми и холдингови дружества;
 • Изготвяне на договори за търговска дейност на дружества, във различни икономически сектори: Договор за покупко – продажба на стоки или услуги; Договор за наем; Договор за заем; Договор за лизинг; Договор за прехвърляне на търговско предприятие; Договор за цесия; Договор за дистрибуция; Комисионен договор, Договор за посредничество, Договор за проектиране и др;
 • Изготвяне на договори за управление и договори с прокуристи, търговски посредници и упълномощени лица;
 • Правни консултации по търговски сделки;
 • Процесуално представителство по търговски дела пред всички съдебни инстанции и      пред арбитраж;
 • Представителство и консултации в производство по несъстоятелност и ликвидация;
 • Представителство във връзка с придобиване на разрешителни и лицензи;
 • Представителство при провеждане на преговори и медиация;
 • Представителство пред различни учреждения и ведомства във връзка с регистрации по специални закони, придобивания на лицензи и разрешителни;
 • Изготвяне на документи, във връзка с дейността на фирмата – протоколи, заповеди, учредителни договори, решения, покани и др.;
 • Представителство при вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори и ипотеки;
 • Представителство по изпълнителни и обезпечителни производства.