Адвокатско дружество “РУСЕВА & НИКОЛОВА” предлага висококачествено правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица на български, испански и английски език.

С оглед улесняване на клиентите ни работим в тясно сътрудничество с нотариуси, счетоводители, психолози, преводачи и други специалисти, което ни позволява да организираме цялостно възложената работа и най-важното – спестява излишно разходване на парични средства и загуба на време за клиента.

Правни консултации в областта на:

Обществените поръчки;

Гражданското, търговското, вещното, застрахователното, административното, семейното и наследственото, трудовото, данъчното, медицинското, фармацевтичното и наказателното право;

Производство по несъстоятелност;

Регистрация на фирми, промени по фирменото дело, преобразуване и прекратяване на търговци и търговски дружества;

спорове с Топлофикация;

Процесуално представителство:

пред всички съдебни инстанции по граждански, трудови, търговски, административни, бракоразводни, данъчни, изпълнителни дела, вещно – правни, наказателни дела и дела срещу застрахователни компании;

пред Арбитраж;

във връзка с обезпечение на бъдещ иск;

при изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори и ипотеки;

при провеждане на преговори за извънсъдебно уреждане на спорове;

пред административни органи във връзка с производството по издаване на различни видове административни актове.

при нотариално производство;

пред Агенция по обществени поръчки /АОП/, Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, Национален осигурителен институт /НОИ/, Национална агенция за приходите /НАП/, Национална здравно осигурителна каса /НЗОК/, Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/, Изпълнителна агенция “Медицински одит” /ИАМО/, Регионална здравна инспекция /РЗИ/, Агенция по вписванията и др.;

пред застрахователни компании във връзка с изплащането на застрахователно обезщетение;

Абонаментно правно обслужване на фирми:

Приоритентно обслужване от адвокат, който е предварително запознат с цялостната дейност на фирмата. Услугата включва устни и писмени консултации, изготвяне на документи, договори, вписване на промени в търговския регистър и др. Предимствата са няколко: спокойствие и сигурност, фиксирана абонаментна месечна такса и ограничаване на разходите за юридически персонал.

Изготвяне на: Пълномощни; предварителни договори; договори за търговска дейност на дружества, в различни икономически сектори; договори за отдаването под наем на недвижими имоти; трудови договори; брачен договор; завещание; жалби до полицията и прокуратурата ; нотариални покани; нотариални актове; приемо – предавателни протоколи; разписки; декларации; запис на заповед и др.; Основната цел на екипът е клиентът да остане доволен, тъй както вярваме, че това е най – добрата препоръка, която бихме могли да получим!