Възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява е

особено производство, регламентирано в Закона за обществените поръчки

/ЗОП/. Независимо, че реда за провеждането на събирането на оферти с обява е

определен в Закона за обществените поръчки /ЗОП/, това е особен вид за

възлагане на обществени поръчки. Обстоятелството, че възлагането чрез

събиране на оферти с обява е специфична процедура по ЗОП обуславя и

наличието на специални правила, съдържащи се в глава двадесет и шеста. В чл. 20,

ал. 3 на ЗОП са посочени праговете, в рамките на които се осъществява избора на

изпълнител чрез събиране на оферти с обява.

Характерното за тях е, че те изключват приложимостта на правилата,

валидни за останалите процедури по ЗОП. Цялата процедура по събирането на

оферти с обява започва с публикуването на обявата на Портала на обществените

поръчки в сайта на Агенцията за обществени поръчки, което е задължение на

възложителя.

Една от особеностите на събирането на оферти с обява е срока по

отношение на възлагането й – сроковете са максимално съкратени – 7

дни/респективно 15 за строителство за получаване на оферти. Това разбира се, не

означава, че срокът не може да бъде с по-голяма продължителност, с цел

улесняване на участниците за изготвяне и подаване на оферти. Нещо повече,

съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, когато в първоначално определения

срок са получени по-малко от три оферти Възложителят следва да удължи

първоначало обявения срок най-малко с три дни. След като допълнителния срок

изтече Възложителят може да разгледа постъпилите във връзка с публикуваната

обява оферти, без значение от тяхната бройка.

Законодателят е предвидил и възможност да се задават въпроси във връзка с

публикуваната обява. Преклузивния срок е три дни преди изтичане на крайния срок

за получаване на оферти. Предвид съкратените срокове за провеждане на този ред

за възлагане на обществени поръчки срокът за публикуване на разясненията в

профила на купувача е твърде кратък – Възложителят следва да го направи най-

късно на следващия работен ден.

Също като в отменения закон и съгласно разпоредбите на новия няма пречка

след публикуването на обявата в сайта на АОП възложителят да я изпрати и до

определени лица. Изпращането е още един способ за събиране на оферти, който не

замества публикуването, а само го допълва.

Друга особеност при събиране на оферти с обява e, че действията на

възложителя, свързани с провеждането на процедурата, както и самия избор на

изпълнител не подлежат на обжалване. Тези процедури завършват обикновенно с

утвърждаване от Възложителя на изготвения протокол от дейността на комисията.

Реално липсва решение, което да може да се обжалва. Комисията за защита на

конкуренцията не разполага с правомощия да се произнася относно

законосъобразността на тези актове на Възложителя. Това е едно от

доказателствата, обуславящи факта, че събирането на оферти с обява е особено

производство – особен вид за възлагане на обществени поръчки.

В заключение следва да отбележим, че известната от предишния закон

Публична покана кореспондира до голяма степен със сегашното събиране на

оферти с обява, уредено в глава двадесет и шеста от ЗОП.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА