обществени-поръчки

ПРОМЕНИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

В брой 86 на Държавен вестник от 2018 г. бяха обнародвани промени в Закона за обществените поръчки/ЗОП/. В настоящата статия ще обърнем внимание, на тези засягащи провеждането на обществени поръчки на ниска стойност, а именно: събирането на оферти с обява. До 01.03.2019 г. сроковете бяха…

НОВ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В брой 13 на Държавен вестник от 16.02.2016 г. беше обнародван Закона за обществените поръчки/ЗОП. Две от директивите, които бяха приети през 2014 г. от Европейския парламент, а именно Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС (секторни възложители) са главната причина, налагаща…

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява е особено производство, регламентирано в Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Независимо, че реда за провеждането на събирането на оферти с обява е определен в Закона за обществените поръчки /ЗОП/, това…

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Публичното съзтезание е другия вид процедура, който заема основно място в новия Закон за обществените поръчки/ЗОП/. Предвидени са по- кратки срокове и по -облекчени условия в сравнение с тези, отнасящи се до откритата процедура по отношение на срока за получаване…

ОБЖАЛВАНЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Законодателят е уредил производството по обжалване в двадесет и седма глава от новия Закона за обществените поръчки/ЗОП. Следва да се обърне внимание, че броя на входираните жалби на ден в Комисията за защита на конкуренцията/КЗК –към днешна дата значително са…

Развод по взаимно съгласие с уреждане на имуществени отношения:

Първи вариант: Изготвяне и подписване а брачен договор, който се подписва пред нотариус и с който се уреждат изцяло имуществените отношения между съпрузите. Договора се вписва в регистъра към Агенция по вписванията. Едва след това се внася молбата за развод и се прилага…

КОГА НЕ СЕ ДЪЛЖАТ ТАКСИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

В чл. 51, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост е посочено, че разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят по равно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите. Съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от ЗУЕС…

ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Застрахователните компании масово прилагат политика на издаване на шаблонни откази във връзка с постъпили щети. Така успяват да отсеят голяма част от по-малките щети, тъй като често на хората не им се занимава да си търсят правата и да ангажират адвокат – специалист…

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА Възлагането на обществени поръчки с публична покана е особено производство, регламентирано в Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Обстоятелството, че възлагането с публична покана е специфична процедура по ЗОП  обуславя и наличието на специални…

ПРОМЕНИ В ЗОП

(ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ) ЗОП В брой 40 на Държавен вестник от 13.05.2014 г. беше обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Една малка част от новите разпоредби влязоха сила в деня на обнародването му, други са в…