Публичното съзтезание е другия вид процедура, който заема основно

място в новия Закон за обществените поръчки/ЗОП/. Предвидени са по- кратки

срокове и по -облекчени условия в сравнение с тези, отнасящи се до откритата

процедура по отношение на срока за получаване на офертите, срока за

предложение за промяна в обявлението и/или документацията, както и този за

искане за разяснения, във връзка с обявената процедура. Стойностните прагове за

публично състезание са както следва: от 270 000 лв. до 5 000 000 лв. –

строителство, от 70 000 лв. до съответния праг за друг вид процедура – доставки и

услуги (вкл. услуги по Приложение № 2).

Една от особеностите на процедурата е срока по отношение на възлагането

й – сроковете са съкратени 21 дни за поръчки за услуги и доставки, респективно за

строителство – 28 дни. Отделно от това законодателят е предвидил в чл. 178, ал. 3

от Закон за обществените поръчки/ЗОП/, че при възникване на обстоятелства,

които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно

спазването на определениет срокове в ал. 2 на чл. 178 от Закон за обществените

поръчки/ЗОП/, възложителят може да определи срок за получаване на оферти не

по-кратък от 10 дни от изпращане на обявлението за обществена поръчка за

публикуване. Това е възможност, но за да бъде приложена от Възложителя, същият

следва да мотивира причината за прилагането на този по-кратък срок в обявлението

за обществената поръчка. Това разбира се, не означава, че срокът не може да

бъде с по-голяма продължителност, с цел улесняване на участниците за изготвяне

и подаване на оферти. Друг интересен момент при публичното съзтезание е

разделянето на обособени позиции. Тук за разлика от откритата процедура

възложителят не е нужно да мотивира невъзможността за разделяне на обособени

позиции на поръчка, която е за доставки или услуги.

Законодателят е предвидил и възможност да се задават въпроси във връзка с

обявената процедура по Закон за обществените поръчки/ЗОП/. Сроковете при

този вид процедура са по-кратки в сравнение с тези при откритата процедура.

Преклузивния срок е пет дни/ респективно седем дни при поръчки за

строителство, преди изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Предвид

съкратените срокове за провеждане на този вид процедура по Закон за

обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществени поръчки срокът за

публикуване на разясненията в профила на купувача е твърде кратък –

Възложителят следва да го направи в срок до три дни от получаването на искането

за разяснение.

Следва да се обърне внимание, че при този вид процедура законодателят е

предвидил по-кратки срокове и за промяна на обявените условия. Съгласно

разпоредбата на чл. 179, ал. 1 от ЗОП е възможно да бъде направена такава

промяна в срок до седем дни от публикуването в РОП/ респективно, когато срокът

е съкратен до пет дни.

Публичното съзтезание завършва с решение на Възложителя на базата на

изготвени протоколи от дейността на назначената комисия и доклад.

За разлика от особения ред за възлагане, какъвто е събирането на оферти с

обява, при публичното състезание, действията на възложителя, свързани с

провеждането на процедурата, както и самия избор на изпълнител подлежат на

обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията/КЗК и пред

Върховния административен съд/ВАС. Срокът за обжалване пред Комисията за

защита на конкуренцията/КЗК е 10 дневен, а пред Върховния

административен съд/ВАС е 14 дневен.

В случай на проблеми, свързани с казуси по Закона за обществените

поръчки/ЗОП и по конкретно обжалване обществени поръчки пред Комисията

за защита на конкуренцията/КЗК и пред Върховния административен

съд/ВАС, Ви съветваме да потърсите консултация с адвокат специалист в областта

на Закона за обществените поръчки/ЗОП, който да се заеме с обжалването, за да

може да защити правата Ви адекватно.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ