В чл. 51, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост е посочено, че разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят по равно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите. Съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от ЗУЕС собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година – не заплаща разходите по ал. 1. В ал. 3 на гореописаният член е отразено, че Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане по ал. 1. За отсъствието се уведомява писмено председателят на управителния съвет (управителят). – В тази алинея законодателят е визирал хипотеза, при която обекта по принцип се обитава, но остава необитаем за определен период от време /няколко месеца/ в годината – тогава обитателят следва да уведоми Етажната собственост и да поиска за периода на отсъствие да заплаща само половината от разходите. Тоест в този случай Общото събрание на Етажната собственост разполага с правомощието да гласува и приеме това искане на обитателя.

Решение, взето от Общото събрание на Етажната собственост, което не е съобразено с  цитираната по-горе разпоредба на чл. 51 от ЗУЕС, противоречи на закона.

Съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 4 от ЗУЕС, когато по решение на общото събрание на собствениците или на сдружението в сградата има портиер, разходите за него се разпределят при условията и по реда на ал. 1 и 3.

Закона за управление на етажната собственост влиза в сила от 1 май 2009 г. До този момент отношенията относно етажната собственост се уреждат от действащият до тогава Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост. В чл. 9, ал. 1 от същия е посочено, че общите разходи за осветление, вода, поддържане, почистване и др. на общите части на сградата се разпределят според броя на обитателите, които ги използват не по-малко от един месец. В чл. 9, ал. 4 е отразено, че  разходите за портиер, както и за почистването и поддържането на местата за общо ползуване се разпределят поравно, според броя на обитателите. Тези разходи не се заплащат от децата, ненавършили 3-годишна възраст, включително от временно живеещите, които са живели в сградите не по-малко от един месец, а децата от 3- до 6-годишна възраст включително заплащат 50 на сто от сумата, определена за останалите обитатели.

В чл. 7 от ЗУЕС е уреден въпроса за наличието на книга на етажната собственост и нещата, които следва да бъдат отбелязани в нея. Тя следва да бъде създадена, съхранявана и поддържана във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост. В нея следва да се отбелязва времето, през което обектите в етажната собственост се обитават.

От съдържанието на гореописаните законови разпоредби е видно, че собствениците на обекти в режим на етажна собственост, които не се обитават поради една или друга причина, повече от 30 дни в рамките на една календарна година следва да заплащат единствено и само дължимите разходи за портиер съгласно действащия към момента Закон за управление на етажната собственост, който влиза в сила от 1 май 2009 г., а съгласно действащия до тогава Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост – сумата за портиер не е била дължима за обект, който не се обитава!

На практика зачестяват случаите на заведени дела от етажната собственост в дадена сграда или вход срещу собственици на обекти, които не се обитават. В повечето случаи адвокатът на етажната собственост се опитва да заобиколи разпоредбата на чл. 51, ал. 2 и твърди, че ако обекта не се ползва то следва собственикът да поиска да заплаща само половината от разходите и твърди, че останалите съсобственици разполагат с правомощието да гласуват дали да уважат това искане или не. Реално нещата са много ясни – етажната собственост няма правомощие да се взима решение по този въпрос, тъй  като той е изрично уреден от законодателя.

Голяма част от делата са за обекти, находящи се в някои от множеството молове, тъй като в повечето от тях има наличие на необитаеми обекти, а разходите за поддръжка на такива сгради са доста високи.

При имотни спорове или  на подобен проблем Ви съветваме да потърсите консултация с адвокат, за да може да ви даде компетентно мнение, след като се запознае с конкретния казус и да Ви помогне да разрешите въпроса.

КОГА НЕ СЕ ДЪЛЖАТ ТАКСИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ