В брой 13 на Държавен вестник от 16.02.2016 г. беше обнародван Закона за

обществените поръчки/ЗОП. Две от директивите, които бяха приети през 2014 г. от

Европейския парламент, а именно Директива 2014/24/ЕС и Директива 2014/25/ЕС

(секторни възложители) са главната причина, налагаща приемането на един изцяло нов

закон, които да бъде съобразен с тях.

В чл. 18 от Закона за обществените поръчки/ЗОП законодателят изчерпателно

изброява различните видове процедури – открита процедура; ограничена процедура;

състезателна процедура с договаряне; договаряне с предварителна покана за участие;

договаряне с публикуване на обявление за поръчка; състезателен диалог; партньорство

за иновации; договаряне без предварително обявление; договаряне без предварителна

покана за участие; договаряне без публикуване на обявление за поръчка; конкурс за

проект; публично състезание и пряко договаряне. Прави впечатление, че възложителите

са разделени на публични, секторни и такива, които възлагат поръчки в областта на

отбраната и сигурността. В новия закон праговете на процедурите са леко завишени.

Съгласно разпоредбата чл. 20 от Закона за обществените поръчки/ЗОП праговете са:

5 000 000 лв. – строителство, 264 033 лв. – доставки и услуги, 500 000 лв. – услуги по

Приложение № 2 за публични възложители; 5 000 000 лв. – строителство, 817 524 лв. –

доставки и услуги, 1 000 000 лв. – услуги по Приложение № 2 за секторни възложители;

Стойностни прагове за публично състезание и пряко договаряне: от 270 000 лв. до 5 000

000 лв. – строителство, от 70 000 лв. до съответния праг за друг вид процедура –

доставки и услуги (вкл. услуги по Приложение № 2); Събиране на оферти с обява или с

покана до определени лица: от 50 000 лв. до 270 000 лв. – строителство, от 30 000 до 70

000 лв. – доставки и услуги и директно възлагане: до 50 000 лв. – строителство, до 70

000 лв. – услуги по Приложение № 2, до 30 000 лв. – доставки и услуги.

Известната от предишния закон Публична покана кореспондира до голяма

степен със сегашното събиране на оферти с обява, уредено в глава двадесет и шеста

от ЗОП. Сроковете са максимално съкратени – 7 дни/респективно 15 за строителство за

получаване на оферти и отново, както при публичната покана няма предвидена

възможност за обжалване. Публичното състезание е другия вид процедура, която

заема основно място в новия закон. Предвидени са по- кратки срокове и по -облекчени

условия в сравнение с тези, отнасящи се до откритата процедура по отношение на срока

за получаване на офертите, срока за предложение за промяна в обявлението и/или

документацията, както и този за искане за разяснения във връзка с обявената

процедура.

Новият ЗОП е категоричен относно проблемите с връчването на решенията на

участниците. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените

поръчки/ЗОП, когато решението не е получено от кандидата или участника на

посочения от него адрес, на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат,

се подписва с електронен подпис, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с

препоръчана пратка с обратна разписка или по факс, възложителят публикува

съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на

публикуване на съобщението.

Законодателят отново е предвидил задължението за възложителите да приемат

вътрешни правила за възлагането на обществени поръчки. Съществена разлика с

отменения Закона за обществените поръчки/ЗОП е факта, че сега въпросните

правила не е задължтелно да бъдат побликувани на профила на купувача.

Друга разлика, която следва да бъде отбелязана е тази относно банковите

гаранция. За разлика от отменения Закон за обществени поръчки в новия законодателят

не е предвидил възможност възложителите да изискват предоставянето на банкови

гаранции за участие.

Друга интересна новост при обществените поръчки са пазарните консултации.

В глава от Закона за обществените поръчки/ЗОП са предвидени тези предварителни

действия, които преди всичко целят да улеснят Възложителите при подготовката на

самата документация и по-конкретно техническата спецификация за възлагане на

обществена поръчка. Идеята да се потърсят съвети от независими експерти или

органи, или от участници на пазара. Интересното е, че консултациите могат да се

използват, при условие че не водят до нарушаване на конкуренцията и на принципите

за недискриминация и прозрачност. Тоест възложителят следва да предприеме всички

необходими действия, които да гарантират, че лицата, участвали в пазарните

консултации и/или в подготовката на процедурата, нямат предимство пред останалите

кандидати или участници. Това следва да стане посредством публикуване на профила

на купувача на възложителя на цялата информация, разменена по повод подготовката

за възлагане на обществена поръчка, включително получения от възложителя

резултат.

Следва да обърнем внимание на разпоредбата на чл. 48 от ППЗОП. Отново,

както в отменения закон е предвидено Възложителите да водят регистър за

постъпилите оферти. Прави впечатление обаче, че законодателят е помислил за една

възможна хипотеза, която преди беше възможна, но доста инфарктна. Става въпрос за

подаването на оферти в последния момент. Преди имаше опасност в последния момент

да се получи опашка и да се окаже, че крайния момент е настъпил, а не всички оферти

са входирани. Сега участниците могат спокойно да изчакат последния момент, без да се

притесняват, че може да на успеят да подадат офертата си. Ясно е предвидено, че

когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие

или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те

се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от

присъстващите лица. За разлика от преди сега законодателят изрично е указва на

Възложителя, че получените заявления за участие или офертите следва да се предават

на председателя на комисията по чл. 51 ППЗОП, за което следва да се състав протокол с

данните. Протоколът следва да се подписше от предаващото лице и от председателя на

комисията.

Обжалване обществени поръчки – В заключение обръщаме внимание на реда

за обжалване обществени поръчки и по–специално на тарифата за таксите, които е

събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените

поръчки/ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията/КЗК и Върховния

административен съд/ВАС. Високите такси, в сила до 2016 г., определени на база 2 %

от прогнозната стойност по обособена позиция, но не по- малко от 850 лв. и не повече

от 15 000 лв., което спираше голяма част от участниците и пресичаше ненужното

обжалване на обществени поръчки и доведе до значителен спад в броя поддени

жалби в КЗК по процедурите по Закона за обществените поръчки/ЗОП отпаднаха.

Сега таксите са както следва: 850 лв. за поръчки на стойност до 1 000 000 лв., 1 700 лв.

за поръчки на стойност от 1 000 000 лв. до 5 000 000 лв. и 4 500 лв. за поръчки на

стойност над 5 000 000 лв.

Следва да се обърне внимание, че броя на жалба Комисия за защита на

конкуренцията/КЗК – входирани на ден в КЗК към днешна дата сочи значително

увеличение. Същата статистика е факт и по отношение на броя на жалба Върховен

административен съд/ВАС във връзка с обжалване обществени поръчки след

намаляване на стойността на таксите.

Дуга интересен момент, на когото следва да се спрем е факта, че в новия ЗОП

няма аналогичен текст, на този инкорпориран в чл. 122а, ал. 1 от отменения Закон за

обществени поръчки. Въпросната разпоредба ограничаваше

жалбоподателите/респективно адвокатите единствено и само до наведените твърдения

с жалбата до Комисия за защита на конкуренцията/КЗК. Липсата на такъв текст в

новия закон води до логичния извод, че няма законова пречка за излагане на нови

твърдения, станали известни на страните или на тяхните адвокати на един по-късен

етап например при преглед на материалите по преписката в Комисия за защита на

конкуренцията/КЗК, възможност предоставяна на страните преди определената дата

за заседанието пред комисията. Именно това е важен и нов момент в ЗОП. Сега де

факто жалбоподателят/респективно адвоката му ще има реално правната възможност

да се възползва от предоставената информация в деловодството на Комисия за защита

на конкуренцията/КЗК.

В заключение, става въпрос за един изцяло нов закон, който е невъзможно да

бъде обхванат и коментиран в тази статия.

В случай, на проблеми свързани с казуси по Закона за обществените

поръчки/ЗОП и по конкретно обжалване обществени поръчки пред Комисията за

защита на конкуренцията/КЗК и пред Върховния административен съд/ВАС Ви

съветваме да потърсите консултация с адвокат специалист в областта на Закона за

обществените поръчки/ЗОП, за да може да защитите правата си адекватно.

НОВ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ