Законодателят е уредил производството по обжалване в двадесет и седма глава

от новия Закона за обществените поръчки/ЗОП. Следва да се обърне внимание, че

броя на входираните жалби на ден в Комисията за защита на конкуренцията/КЗК

–към днешна дата значително са се увеличили. Същата статистика е факт и по

отношение на броя на входираните жалби във Върховен административен съд/ВАС

във връзка с обжалването на обществените поръчки. Това се дължи на намаляването

на стойността на таксите в тарифата за таксите, които е събират за производствата по

глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки/ЗОП пред Комисията за

защита на конкуренцията/КЗК и Върховния административен съд/ВАС. Високите

такси, които бяха в сила до 2016 г., определени на база 2 % от прогнозната стойност по

обособена позиция, но не по- малко от 850 лв. и не повече от 15 000 лв., спираха голяма

част от участниците и пресичаха ненужното обжалване на обществени поръчки,

което от своя страна доведе до значителен спад в броя на подадените жалби в КЗК по

Закона за обществените поръчки/ЗОП.

Сега таксите са както следва: 850 лв. за поръчки на стойност до 1 000 000 лв.,

1 700 лв. за поръчки на стойност от 1 000 000 лв. до 5 000 000 лв. и 4 500 лв. за поръчки

на стойност над 5 000 000 лв.

Дуга интересен момент, на когото следва да се спрем е факта, че в новия Закон

за обществените поръчки/ЗОП няма аналогичен текст, на този инкорпориран в чл.

122а, ал. 1 от отменения Закон за обществени поръчки. Въпросната разпоредба

ограничаваше жалбоподателите/респективно адвокатите единствено и само до

наведените твърдения с жалбата до Комисия за защита на конкуренцията/КЗК.

Липсата на такъв текст в новия закон води до логичния извод, че няма законова пречка

за излагане на нови твърдения, станали известни на страните или на тяхните адвокати

на един по-късен етап например при преглед на материалите по преписката в Комисия

за защита на конкуренцията/КЗК, възможност предоставяна на страните преди

определената дата за заседанието пред комисията. Именно това е важен и нов момент в

ЗОП. Сега де факто жалбоподателят/респективно адвоката му има реално правната

възможност да се възползва от предоставената информация в деловодството на

Комисия за защита на конкуренцията/КЗК.

Новият ЗОП е категоричен относно проблемите с връчването на решенията на

участниците. Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените

поръчки/ЗОП, когато решението не е получено от кандидата или участника на

посочения от него адрес, на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат,

се подписва с електронен подпис, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с

препоръчана пратка с обратна разписка или по факс, възложителят публикува

съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на

публикуване на съобщението.

Действията на възложителя, свързани с провеждането на процедурата, както и

самия избор на изпълнител подлежат на обжалване пред Комисията за защита на

конкуренцията/КЗК и пред Върховния административен съд/ВАС. Срокът за

обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията/КЗК е 10 дневен, а пред

Върховния административен съд/ВАС е 14 дневен. Решенията могат да се обжалват

относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни

икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в

обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

Съгласно разпоредбата на чл. 196 от Закона за обществените поръчки/ЗОП

актове, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЖАЛВАНЕ СА КАКТО СЛЕДВА: всяко решение на

възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка, включително чрез

сключване на рамково споразумение, динамична система за покупки или

квалификационни системи, решение за сключване на рамково споразумение, решение

за създаване на динамична система за покупки или квалификационни системи и

решение за конкурс за проект. На обжалване по реда на двадесет и седма глава от новия

Закона за обществените поръчки/ЗОП подлежат и решенията за отхвърлянето на

подизпълнител, както и действия или бездействия на възложителя, с които се

възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

РЕШЕНИЯТА, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ОБЖАЛВАНЕ СА решенията за

определяне на изпълнител на обществената поръчка чрез вътрешен конкурентен избор,

когато общата стойност на поръчките, възложени по рамковото споразумение от

съответния възложител, е по-ниска или равна на стойността по чл. 20, ал. 3 (от 50 000

лв. до 270 000 лв. за строителство, от 30 000 до 70 000 лв. за доставки и услуги),

решенията за откриване в частта относно мотивите за невъзможността за разделяне на

предмета на поръчката на обособени позиции.

Друга особеност в закона, на която искаме да обърнем внимание е, че известната

от предишния закон Публична покана кореспондира до голяма степен със сегашното

събиране на оферти с обява, уредено в глава двадесет и шеста от ЗОП. Действията на

възложителя, свързани с провеждането на процедурата, както и самия избор на

изпълнител не подлежат на обжалване. Тези процедури завършват обикновенно с

утвърждаване от Възложителя на изготвения протокол от дейността на комисията.

Реално липсва решение, което да може да се обжалва. Комисията за защита на

конкуренцията не разполага с правомощия да се произнася относно

законосъобразността на тези актове на Възложителя. Това е едно от доказателствата,

обуславящи факта, че събирането на оферти с обява е особено производство – особен

вид за възлагане на обществени поръчки.

В случай на проблеми, свързани с казуси по Закона за обществените

поръчки/ЗОП и по конкретно обжалване на обществени поръчки пред Комисията

за защита на конкуренцията/КЗК и пред Върховния административен съд/ВАС, Ви

съветваме да потърсите консултация с адвокат специалист в областта на Закона за

обществените поръчки/ЗОП, който да се заеме с обжалването, за да може да защити

правата Ви адекватно.

ОБЖАЛВАНЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ