(ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)

ЗОП В брой 40 на Държавен вестник от 13.05.2014 г. беше обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Една малка част от новите разпоредби влязоха сила в деня на обнародването му, други са в сила от 01.07.2014 г., а третите от 01.10.2014 г., което предизвика определен хаос преди всичко у Възложителите. Трябва да се отбележи, че с промените в ЗОП законодателят цели да улесни всички участници при подготовата на документацията във връзка  процедури по ЗОП и до известна степен е затруднил Възложителите с  изготвянето на документацията.

Една от новостите е, че отпада възможността Възложителят с  изготвянето на документацията по  ЗОП да изисква от участниците информация за икономическо и финансово им състояние, което дава възможност на по-широк кръг лица да участват в обществени поръчки. Също така следва да се отбележи и един нов съществен момент, а именно, че възложителите са тези, които следва при подписването на договора със спечелилия участник да набавят съответния документ от НАП за липса на задължения.

Преди всичко за Възложителя вече е задължително при провеждането на дадена процедура да осигури участието на експрет, който има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката в комисията по разглеждането на офертите. Дори ако погледнем още в ранен етап от подготовката на процедурата възложителите са длъжни да осигурят в изработването на техническите спецификации, на методиката на оценка на офертите в документацията за участие в процедурта при критерии икономически най-изгодна оферта да участва най-малко един експерт. Когато възложителят не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентост,  той осигурява външни експерти от списъка на АОП или други. Законът категорично забравява външните експерти да бъдат включени в комисията за провеждане на процедурата или да участват в нея самостоятелно или в обединение с други юридически лица.

Съществено са променени и сроковете и начините за уведомяване при провеждането на процедурите. С въвеждането на изискването всеки Възложител да поддържа т.н. „Профил на купувача“ за Възложителя съществува задължение да обявява всичко, свързано с обществени поръчки– от предварителното обявление до плащанията по вече сключения договор.

Профилът на купувача е подробно уреден в чл. 22б, който влезе в сила от 01.10.2014 г. Това е абсолютно нов момент в ЗОП, като целта е да бъде нагледна и публичната цялата информация относно дадената процедура. Пример за това е изменението на чл. 73, ал. 4 – ако досега протоколът/протоколите от работата на комисията се предоставяха на участниците в обществени поръчкипри тяхно изрично искане, то сега те са достояние на всички след като бъдат публикувани на профила на купувача. Чл. 22б подробно урежда какво точно трябва да съдържа той относно всяка поръчка, както и сроковете, свързани с него. Задължително е Възложителят да изработи вътрешни правила  за Профила на купувача.

Възложителят трябва да изработи Вътрешни правила не само за профила на купувача, но и за работата във връзка с процедурите по ЗОП. Разбира се повечето възложители имат вече изработени, но те следва да бъдат преработени и съобразени с новите изисквания. Това важи с пълна сила  особено за реда за провеждане на процурите по реда на глава осем „а“ от  ЗОП, касаещи публичните покани. С тези правила възложителя урежда реда за провеждането им, както и някои специфики, свързани с тях.

Както вече се спомена промените в ЗОП не са една и две и трудно могат да бъдат обхванати и коментирани в тази статия дори от адвокат, специалист по обществени поръчки.

В заключение обръщаме внимание на реда за обжалването на обществените поръчки и  по–специално на изменената трифа за таксите, които е събират за производствата по глава единадесета от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Ако до сега таксите бяха в размер на 850, респ. 1 500 лв. то сега те се определят на база 2 % от прогнозната стойност  по обособена позиция, но не по- малко от 850 лв. и не повече от 15 000 лв. Цифрите говорят сами по себе си и извода е повече от категоричен – явно целта на законодателя е да пресече ненужното обжалване на обществени поръчки,  което често съпътства дадена процедура. Това разбира се означава и,   че  тези високи такси вече ще са пречка или най-малкото проблем на доста участници в процедурите по ЗОП, които често търсят справедливо решение по отношение работата на възложителите. Следва да се обърне внимание, че броя на постъпилите жалби в Комисия за защита на конкуренцията  преди промените и тези след тях сочат значителен спад. Същата статистика е факт и по отношение на броя на депозираните жалби пред Върховен административен съд във връзка с обжалване обществени поръчки преди промените в ЗОП и след това.

В случай на проблем, свързан с промените в Закона за обществените поръчки Ви съветваме да се обърнете към адвокат, специалист по обществени поръчки.

ПРОМЕНИ В ЗОП