• Първи вариант: Изготвяне и подписване а брачен договор, който се подписва пред нотариус и с който се уреждат изцяло имуществените отношения между съпрузите. Договора се вписва в регистъра към Агенция по вписванията. Едва след това се внася молбата за развод и се прилага договора; За нотариуса, при подписване на брачен договор следва да се представят нотариален акт за имота, данъчна оценка и скица от кадастъра. В случай, че има общо МПС – за него следва да се представят: документ за платен данък и застрахователна оценка;
  • Втори вариант: Внасяне на молбата за развод, с уточнението, че ще бъде представено по делото нотариално заверено споразумение между страните за имуществените им отношения. За нотариуса, при подписване на споразумението следва да се представят нотариален акт за имота, данъчна оценка и скица от кадастъра. В случай, че има общо МПС – за него следва да се представят: документ за платен данък и застрахователна оценка;
  • Трети вариант: Да се заведе делото за прекратяването на брака и да се иска и делба на имуществото, тогава таксите ще бъдат по-високи, тъй като ще заплаща за експертиза, изготвена от вещо лице и оценката на имота, респективно на колата ще бъдат на базата на пазарната оценка, а не на данъчната, както при описаните по-горе два варианта – следователно адвокатите ни  не Ви съветват да се спирате на този вариант;
  • Четвърти вариант: По делото за развод по взаимно съгласие да не се разисква въобще въпроса за семейното имущество – в такъв случай след прекратяването на брака имуществото ще остане в обикновена съсобственост между бившите съпрузи. При последващото неразбирателство следва да се води дело за делба.

В случай, на проблеми свързани с казуси по Семейно право и по конкретно дело за  Развод по взаимно съгласие Ви съветваме да потърсите консултация с адвокат, за да може да защитите правата си адекватно като ползвате специалист по семейно право.

Развод по взаимно съгласие с уреждане на имуществени отношения: